Drivers Club. Endast för förare.
Svenska Drivers DC Club AB

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Drivers Club respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter. Vår integritetspolicy informerar dig om hur vi skyddar dina personuppgifter, delar dina personuppgifter samt hur du skyddas av lagen.

 1. Viktig information och vad Drivers Club är

  2. Hur dina personuppgifter samlas in

  3. Vilken typ av data vi samlar in

  4. Hur vi använder dina personuppgifter

  5. Upplysningar om dina personuppgifter

  6. Internationella överföringar

  7. Datasäkerhet

  8. Hur länge dina uppgifter sparas hos oss

 2. Dina juridiska rättigheter

VIKTIG INFORMATION OCH VAD DRIVERS CLUB ÄR

Syftet med integritetspolicyn


Integritetspolicyn syftar till att ge dig information om hur Drivers Club samlar och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats eller våra tjänster samt under bandagarna.

Det är viktigt att läsa integritetspolicyn tillsammans med andras integritetspolicy eller andra handlingar om GDPR så att du är fullt medveten om hur och varför vi samlar in och använder dina data. Vår integritetspolicy är till för att komplettera andra policys utan att ersätta dem.

DPO

Vi har utsett en “data protection officer (DPO)” som ansvarar för att övervaka frågor i samband med vår integritetspolicy. Om du har några frågor om vår policy, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, kontakta DPO med hjälp av uppgifterna nedan.

Namn på DPO: Michael Gumowski
E-postadress: michael (at) driversclub.se

Telefonnummer: 0707 576 746

Postadress: Drivers Club, Granitvägen 73, 193 41 Sigtuna

Företag: Svenska Drivers DC Club AB

Organisationsnummer: 559058-5294

Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till Datainspektionen, den svenska tillsynsmyndigheten för dataskyddsproblem (www.datainspektionen.se). Vi skulle dock uppskatta chansen att ta se över situationen och lösa den först innan du kontaktar Datainspektionen.

Ändringar i integritetspolicyn och din skyldighet att informera oss om ändringar: Den här versionen uppdaterades senast den 13 juni 2018.

Det är viktigt att personuppgifterna vi lagrar om dig är korrekta och aktuella. Vänligen informera oss om dina personuppgifter ändras..

Tredjepartslänkar

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och program. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Hur samlas vi in dina personuppgifter?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig genom direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitet och kontakt genom att fylla i formulär eller genom att ha kontakt med oss ​​via post, telefon, email eller på annat sätt. Detta inkluderar de personuppgifter du anger när du går med som medlem i Drivers Club eller utnyttjar våra tjänster i Drivers Club och inkluderar omständigheter där du:

– Deltar i våra trackdays

– Prenumererar på vårt nyhetsbrev

– Begär att marknadsföring skickas till dig

– Deltar i kommunikation med oss via mail, telefon eller i övrig kontakt.

VILKEN DATA VI SAMLAR IN OM DIG
Personuppgifter / information, innebär all information om en person som gör att personen kan identifieras. De innehåller inte data där identiteten har tagits bort (anonym data). Vi får samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

– Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.

– Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

– Finansiella uppgifter inkluderar betalningsuppgifter.

– Transaktionsdata innehåller detaljer om betalningar till och från dig och andra detaljer om produkter och tjänster du har köpt från oss.

– Profildata innehåller info om ditt körintresse / information / bakgrund

– Identitetsdata omfattar Racing Licenser: SMA och SBF.

– Fordonsinformation så att våra safety marshalls lättare kan hitta och hjälpa dig.

– Bilder från våra evenemang.

Om du inte lämnar personuppgifter

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du misslyckas med att tillhandahålla den informationen som vi efterfrågat, kan vi kanske inte kan ge dig den eventuella assistans vid exempelvis olyckor på banan eller kommunicera ut information till dig som behövs. I det här fallet kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har med oss, men vi kommer att meddela dig om det är fallet då.

HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONUPPGIFTER
Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter oss att göra detta. Vanligtvis använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

– Där vi måste utföra kontraktet vi är på väg att ingå eller ha gått med dig

– När det är nödvändigt för våra legitima intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte bryter mot dessa intressen.

– Där vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.

Marknadsföring
Vi kan använda din identitet, kontakt och profildata för att bilda en syn på vad vi tycker du kanske vill eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller ställt en förfrågan hos oss eller köpta tjänster från oss eller om du gav oss dina uppgifter när du gick in i en tävling eller registrerade för en kampanj och i varje fall valt att inte ta emot marknadsföring.

Avskrivning från nyhetsbrev
Du kan be oss att sluta skicka dig nyhetsbrev till dig när som helst genom att avskriva dig från nyhetsbrevet. när som helst genom att kontakta oss när som helst. Om du avstår från att ta emot dessa nyhetsbrev gäller det inte för personuppgifter som lämnats till oss på grund av produkt- / serviceköp, produkt- / serviceupplevelse eller andra transaktioner.

Ändring av syfte
Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlat in för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda det av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring om hur bearbetningen för den nya ändamålet är kompatibel med det ursprungliga syftet, vänligen kontakta oss. Om vi ​​behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte, kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det. Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

UPPGIFTER OM DINA UPPGIFTERPERSONLIGA UPPGIFTER
Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges ovan.

– Specifika tredje parter som Gmail, Google Apps for Work, Fortnox och Mailchimp.

– Tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå samman dem. Om en förändring händer med vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i den här integritetspolicyn.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer från tredje part använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företag behöver veta. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt. Vi har infört regler för att ta itu med eventuella misstänkta brott av olaglig delning av personuppgifter och meddelar dig om detta skulle komma att ske.

HUR LÄNGE DINA UPPGIFTER SPARAS HOS OSS

Hur länge kommer vi att använda och spara dina personuppgifter?
Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för dem syften vi samlade in dessa för, bland annat för  situationer där lagen kräver, bokförings- eller rapporteringskrav samt nyhetsbrevsutskick. För att bestämma lämplig tid för att spara personuppgifter betraktar vi beloppet , natur och känslighet av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter samt syftet med varför vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt och gällande lagkrav.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sju år efter att de upphört att vara kunder hos oss för skattemässiga ändamål.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se Förfrågan radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att det inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känd som en “begäran om databasåtkomst”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi lagrar om dig och för att kontrollera att vi lagligt behandlar personuppgifterna.

Begära korrigering av de personuppgifter vi lagrar gällande dig.

Begära borttagning av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att lagra dessa. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter där du har framgångsrikt utnyttjat din rätt att göra invändningar mot bearbetning (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller var vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att överensstämma med lagen. Observera dock att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som vi kommer att meddela dig, vid behov, vid din begäran.

Begära begränsning av bearbetning och lagring av dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss att avbryta bearbetningen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa datans noggrannhet, (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera det, (c) där du behöver att vi lagrar data även om vi inte längre behöver det men som du behöver för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övertygande lagliga skäl att använda den.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserad information som du ursprungligen gav samtycke till för att vi ska kunna göra detta eller där vi använde informationen för att utföra ett avtal med dig.

Du kan när som helst dra tillbaka samtycket till att vi får behandla och lagra dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten av någon bearbetning och lagring som utförts innan du har tagit tillbaka ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer då att ge dig dig information om detta så är fallet då du  vill dra tillbaka ditt samtycke så du kan grunda ditt beslut även på den informationen.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att fråga dig för ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.


Drivers Club | Granitvägen 73 193 41 Sigtuna | Telefon: 0707 576 746 | info@driversclub.se
Copyright © 2018 Drivers Club | Drivers Club Följ oss på facebook | @driversclub på Instagram |
Vi använder cookies på den här webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. (Läs mer)